WorldwideUKIrelandAustraliamore
media.info

Content Editor/Golygydd Cynnwys (Radio Wales)

A full-time creative job at BBC Wales in Cardiff
Posted 21 February 2018, 9.48am est

Want to be part of the success story of BBC Radio Wales? We’re looking for a Deputy Editor to help lead the national radio station for Wales. It is an exciting time for BBC Radio Wales as we get ready to celebrate our 40th birthday and work towards moving to our new broadcasting home in the heart of Cardiff at Central Square.

BBC Radio Wales is the national English language radio station for Wales. We produce 140 hours of output a week, from production bases across Wales, with a broad range of content - including News, Politics, Sport, Entertainment, Comedy and Music. The Deputy Editor is a critical role in delivering the output day to day, driving the station’s creativity and helping to shape future strategy.

The purpose of the role is to oversee the day to day operation of BBC Radio Wales output, to contribute to the development and implementation of the departmental strategy and to help deliver new ways of working. This role will be part of the BBC Cymru Wales Leadership Group, and will regularly deputise for the station’s Editor.

You’ll be an experienced radio professional, with extensive knowledge of the industry. As well as knowledge of BBC Radio Wales, you’ll also need to demonstrate an understanding of the wider market and how best to encourage audience growth. You’ll have a clear understanding of the cultural and political landscape of Wales, strong journalistic/storytelling skills along with sound editorial judgement and an in-depth understanding of the BBC’s policy and guidelines.

The successful candidate will have outstanding creative and editorial judgement and be able to demonstrate a deep understanding of editorial standards.

A strong communicator, with the ability to engage and inspire both internally and externally, the role requires a leader who has successfully developed creative partnerships and influenced key business stakeholders.

Closing date is midnight on Monday 26 February. For full details and to apply, please follow this link:

https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Content-EditorGolygydd-Cynnwys-Radio-Wales/26389

Eisiau bod yn rhan o stori lwyddiannus BBC Radio Wales? Rydyn ni’n chwilio am Ddirprwy Olygydd i helpu i arwain yr orsaf radio genedlaethol ar gyfer Cymru. Mae’n gyfnod cyffrous i BBC Radio Wales wrth i ni baratoi ar gyfer dathlu ein 40fed pen blwydd a gweithio tuag at symud i’n tŷ darlledu newydd yng nghalon Caerdydd yn y Sgwâr Canolog.

BBC Radio Wales yw’r orsaf radio genedlaethol Saesneg ei hiaith ar gyfer Cymru. Rydyn ni’n cynhyrchu 140 o oriau o raglenni yr wythnos, o leoliadau cynhyrchu ledled Cymru, gydag amrywiaeth eang o gynnwys - Newyddion, Gwleidyddiaeth, Chwaraeon, Adloniant, Comedi a Cherddoriaeth. Mae’r Dirprwy Olygydd yn rôl allweddol mewn creu rhaglenni o ddydd i ddydd, gan sbarduno creadigrwydd yr orsaf a helpu i ddylanwadu ar y strategaeth ar gyfer y dyfodol.

Pwrpas y rôl yw goruchwylio’r gwaith o weithredu rhaglenni BBC Radio Wales o ddydd i ddydd, cyfrannu at ddatblygu a gweithredu'r strategaeth adrannol a helpu i ddarparu ffyrdd newydd o weithio. Bydd y rôl hon yn rhan o Grŵp Arwain BBC Cymru Wales ac yn dirprwyo’n rheolaidd ar ran Golygydd yr orsaf.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol profiadol ym myd radio gyda gwybodaeth eang am y diwydiant. Yn ogystal â gwybodaeth am BBC Radio Wales, bydd rhaid i chi hefyd ddangos dealltwriaeth o’r farchnad ehangach a sut orau i annog twf y gynulleidfa. Bydd gennych ddealltwriaeth glir o dirlun diwylliannol a gwleidyddol Cymru, sgiliau newyddiadurol / adrodd straeon cadarn, ynghyd â barn olygyddol gadarn a dealltwriaeth fanwl o bolisi a chanllawiau'r BBC.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus farn greadigol a golygyddol eithriadol a bydd yn gallu dangos dealltwriaeth ddofn o safonau golygyddol.

Yn gyfathrebwr cryf, gyda’r gallu i ymgysylltu ac ysbrydoli yn fewnol ac allanol, mae’r rôl yn galw am arweinydd sydd wedi datblygu partneriaethau creadigol yn llwyddiannus ac wedi dylanwadu ar randdeiliaid busnes allweddol.

Dyddiad cau yw hanner nos Dydd Mercher 21ain o Chwefror. I weld manylion llawn ar sut i ymgeisio, dilynwch y linc:

https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Content-EditorGolygydd-Cynnwys-Radio-Wales/26389

For this role / Ar gyfer y swydd yma:

Welsh language skills are not necessary / Nid yw sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn angenrheidiol

This job closed on 26 February, 2018 so we’re afraid you can no longer apply for this role.
Get more: See more radio jobs or subscribe to the media.info/daily to get a daily email with the latest opportunities. Got a job to add? Add it free.